مدیریت و کارشناسان

teacher3 - مدیریت و کارشناسان

دکتر مهدیار برفه ای

مدیریت امور آموزشی و آموزش مجازی دانشگاه صنعتی سیرجان

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

m.barfei@sirjantech.ac.ir

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۶

 

 

مهندس سعید پورگلزاری

کارشناس آموزش مجازی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۳