مدیریت و کارشناسان

615 220x300 - مدیریت و کارشناسان

دکتر مرجان سالاری

سرپرست گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی سیرجان

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

m.salari@sirjantech.ac.ir

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۰

 

 

مهندس سعید پورگلزاری

کارشناس آموزش مجازی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۳